Meny

Läsning är en komplex förmåga som bygger på flera olika avkodnings- och förståelseprocesser. Avkodningen gör att läsaren kan känna igen och uttala ordet och få tillgång till dess betydelse. Ordavkodningsförmågan växer med tiden. Varje gång som läsaren stöter på ett visst ord så blir minnesbilden av ordet starkare. Så småningom känner han eller hon igen ordet snabbt och lätt. Ordavkodningen har automatiserats.

Läsförståelsen hör samman med högre kognitiva processer som gör det möjligt för läsaren att hämta fram textens betydelse, reflektera över den och dra slutsatser. Läsförståelsen kan inte automatiseras. Den kräver både uppmärksamhet och kognitiva resurser för att resultatet ska bli tillfredsställande.

Lässvårigheter tar sig uttryck antingen som problem med att förstå det man avkodar, eller som utmaningar i förhållande till själva avkodningen. Generellt räknar man med att c:a 10-15 % av befolkningen har lässvårigheter.

Avkodningssvårigheter kan bero på omständigheter som syn- eller hörselnedsättningar. Man vet att okorrigerade synproblem kan ge stora svårigheter med både bokstavsigenkänning och ordigenkänning. På motsvarande vis ger hörselnedsättningar problem med en säker inlärning av språkljuden (fonemen) som i sin tur gör det mer utmanande att behärska den fonologiska analysen och stavningen. Men man kan också utveckla avkodningssvårigheter sekundärt, som en följd av primära svårigheter med språk, koncentration och uppmärksamhet.

Specifika avkodningssvårigheter eller dyslexi är ordavkodningssvårigheter som inte beror på någon av de ovan nämnda faktorerna. Vid dyslexi orsakas ordavkodningssvårigheter av en medfödd fonologisk svaghet. Fonologi betyder ”ljudlära” och refererar till språkets formsida. De fonologiska svårigheterna ger stora utmaningar för personer med dyslexi när de ska lära sig att läsa.

Vanligen uppskattas antalet elever med dyslexi till ungefär 5 %. I Logos används ett indikatorschema för att diagnosticera dyslexi.

Logos är ett verktyg för diagnostisering av dyslexi.

Beställ Logos
Priser och köpvillkor