Meny
Tillbaka
Om rapporten "Bedømning"


Bedömningsrapporten
är en enkel rapport avsedd för vidare förmedling av huvudtendensen i Logos-resultaten. Den här rapporttypen är väl lämpad för internt bruk på skolan, men gärna också som underlag till föräldrasamtalen. Mottagaren av rapporten är oftast elevens kontaktlärare, alternativt en extralärare som ska ge eleven förstärkt inlärning i läsning. Rapporten återger enbart testledarens sammanfattande utvärdering, utan att gå in på detaljer som rör procentnivå och/eller normvärden. Tanken är att rapporten ska vara lättförståelig också för personer utan specialpedagogisk bakgrund.

Avsikten med den här rapporten är att ge underlag för åtgärder. Rapporten ska därför mynna ut i rekommendationer om vilka delfärdigheter som behöver stärkas, vilka som bör kompenseras för och vilken omfattning åtgärderna bör ha. Eventuell betydelse för inlärningen i andra ämnen bör också dryftas.

Rapportmaler_svensk1.jpg#asset:1400

Om rapporten «Kartläggning»


Kartläggningsrapporten
är beräknad för användning i en mer omfattande kartläggning av en elevs lässvårigheter. Rapporten hämtar automatiskt upp namn, testdatum och en enkel presentation av de olika deltesterna. Dessutom återges också huvudresultaten från de olika deltesterna i Logos. Rapporten ska emellertid utökas med mer utförliga analyser av skillnader i tidsanvändning och korrekthet, samt en lingvistisk analys av elevens läsproblem. I den slutliga summeringen och slutsatsen behöver man också ta hänsyn till relevant bakgrundsinformation som finns om eleven, samt eventuella andra omständigheter som kan ha orsakat elevens lässvårigheter.

En komplett kartläggningsrapport ger en bra utgångspunkt för utarbetande av ett individuellt framtaget undervisningsupplägg i form av anpassad inlärningsplan (AIP) och individuell inlärningsplan (IIP).

Rapportmaler_svensk2.jpg#asset:1401

Om rapporten «Utredning»


Utredningsrapporten
är beräknad för användning i en grundlig diagnostisering av elevens lässvårigheter. Också i den här rapporten genereras automatiskt en rad upplysningar om elevens testresultat, men en fullvärdig diagnosrapport behöver kompletteras med annan information och värderingar. Detta arbete bör utföras av en specialpedagog, logoped el.likn.

Rapporten ska utöver att ge en fullständig presentation av samtliga deltester i Logos, också ge en grundlig tolkning och detaljerade analyser av elevens styrkor och svagheter. Samtidigt behöver man redogöra för tidigare utredningar och ge utförlig information om elevens bakgrund och tidigare åtgärder. Rapporten bör innehålla felanalys av elevens läs- och skrivfel, samt en grundlig tolkning av skillnader i korshantering av de lingvistiska dimensionerna. I den här typen av rapport förväntas det också att man både dryftar och sammanfattar i relation till om lässvårigheterna är förenliga med dyslexi. Då andra utmaningar eller diagnoser föreligger behöver betydelsen dessa kan ha för utvecklingen av läsfärdighet diskuteras explicit. Till slut i rapporten får man med egna ord sammanfatta vad som verkar vara orsaken till lässvårigheterna och hur de kommer till uttryck. I rapporten bör man också ge tydliga instruktioner och god vägledning vad gäller det vidare arbetet med eleven.

Rapportmaler_svensk3.jpg#asset:1402