Meny
Vad är Logos?

Logos är ett lästest. Testet utförs på en dator, individuellt och med vägledning av en testledare. Testet består av många mindre deltest och det tar mellan 60-90 minuter att genomföra hela testet. För elever i grundskolan delas därför testet ofta upp över två dagar, medan elever i gymnasieskolan ofta klarar att utföra alla deltest på samma gång. I samtliga fall kommer det att finnas pauser under testet och antalet pauser anpassas efter individuella behov.

Varför vill skolan testa mitt barn med Logos?

Logos-testet är det första steget mot bättre läsfärdighet. På samma sätt som man måste behärska en rad delförmågor för att bli en bra fotbollsspelare (spänst, snabbhet, styrka, bollkontroll m.m.), måste man behärska en rad delförmågor för att bli bra på att läsa. Den stora skillnaden mellan fotboll och läsning är dock att fotbollen kan väljas bort, medan man måste kunna läsa för att helt kunna delta i samhälls- och yrkeslivet. De som väljer att satsa på fotbollen utvärderas regelbundet och jobbar systematiskt med att styrka sina svaga sidor. På samma sätt är det med läsningen. När skolan tar kontakt och ber att få testa en elev är det bara för att bli mer kvalificerad att hjälpa. Det är nämligen endast baserat på en analys av den enskilda elevens styrkor och svagheter när det kommer till läsningen som skolan kan genomföra åtgärder som särskilt syftar till att stärka ditt barns svaga delförmågor. Logos ger skolan en karta att orientera sig med. Och med översikt av både mål och terräng kan skolan peka ut den bästa vägen vidare mot god läsförmåga för ditt barn.

Vad ska vi säga till barnet om varför det ska testas?

Var ärlig! Hos oss har vi ännu inte stött på någon elev som inte redan är medveten om att de sliter med läsningen. Att prata om det och att också få en förklaring till varför läsningen är så mycket svårare än för de andra – det är en lättnad. Det betyder dock inte att det första samtalet är enkelt. Ett tips kan vara att börja med att peka på barnets styrkor (gärna inom idrott, musik, bild och/eller matematik). Detta blir en positiv utgångspunkt för att prata om individuella variationer. När samtalet sedan går över till ämnen och förmågor som upplevs som mer krävande är det sannolikt att eleven själv nämner läsning. Om inte, kan man fråga hur det går med läsningen. Ge därefter bekräftelse på att du som vuxen också ser att detta är svårt för barnet, trots att de gör ett gott försök. Om även andra i familjen har lässvårigheter kan det passa bra att nämna det här. Det är viktigt att understryka att alla lär sig att läsa till slut, men att vissa tyvärr måste jobba mycket mer än andra för att lyckas. Detta är definitivt orättvist, men det går! Förklara sedan vad som är syftet med Logos-testet, nämligen att se till att eleven för den hjälp hon/han behöver från både skola och föräldrar. Och kom ihåg: Vi testar för att de vuxna ska kunna göra ett bra jobb, inte för att få ett mått på barnets svagheter.

Vilka konsekvenser har testet?

Det behöver inte hända någonting efter testet, men ofta kommer eleven erbjudas en läskurs. Läskursen har som mål att hjälpa eleven mot bättre läsförmåga, genom en intensiv satsning över en period. I vissa fall kommer skolan behöva hjälp från PPT (pedagogisk psykologisk tjänst). Som förälder blir man dock informerad och frågad om tillåtelse innan eventuell kontakt med PPT upprättes. I vissa fall upptäcker Logos dyslexi och då kan det vara aktuellt att ansöka om olika hjälpmedel (persondator, ljudböcker, stavningsprogram, syntetiskt tal m.m.), muntliga prov och längre provtid. För avgångselever kan det ibland också vara lämpligt att ansöka om undantag från bedömning med betyg i andraspråk och i engelsk skrift.

Kan vi vägra att genomföra testet?

Ja, som förälder kan du motsätta dig testet och skolan kommer då inte att genomföra det. Men kom ihåg: Denna typ av test är resurskrävande för skolan. Du kommer därför inte att få ett sådant erbjudande om inte skolan har goda skäl att tro att det är viktigt för att säkerställa en fortsatt god utveckling.