Meny
Vad är Logos?

Enkelt sagt kan Logos användas för två olika ändamål: Att kartlägga läsförmåga som grund för genomförandet av individuella åtgärder.

1) Att diagnosticera dyslexi.
Båda dessa uppgifter är viktiga och båda måste uppmärksammas. Att kartlägga elevens funktionsnivå i läsning och skrivande är en nödvändig förutsättning för att kunna anpassa utbildningen individuellt. Elever i svenska skolan har rätt till anpassad utbildning. För att klara av att tillgodose detta måste vi basera åtgärder på en noggrann kartläggning av styrkor och svagheter i läsning. Det finns nämligen en lång rad orsaker till att enskilda elever inte klarar av att läsa. Vår uppgift är att upptäcka orsaken i varje enskilt fall och med det som utgångspunkt anpassa inlärningen individuellt.
Logos kan användas för alla typer av lässvårigheter och även för att kartlägga svensk läsutveckling hos minoritetselever. Logos är standardiserat för flera hundra elever för varje årskurs (årskurs 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och vuxna). Anledningen till att det inte finns separata steg för årskurs 7 och 9 är för att ordavkodningsförmågan inte utvecklas lika mycket i gymnasieskolan som i grundskolan. Du kan fortfarande testa studenter i årskurs 7 och 9. Vi rekommenderar att du använder det undre steget under höstterminen, och det övre steget under vårterminen. Standardiseringen utförs under hösten (för årskurs 6, 8 och 10).
Logos är idag det mest använda testet vad gäller diagnostisering av dyslexi. Detta beror på att testet innehåller ett brett spektrum av deltest som tillsammans ger en bra bild av styrkor och svagheter i läsprocessen. Tillsammans med Logos får du ett indikationsdiagram som på ett enkelt sätt hjälper dig att sammanfatta hur många indikatorer på dyslexi en elev har. Professor Høien har också skrivit en utförlig handbok som medföljer testet. Här hittar du en översikt av innehållet i Logos, samtidigt som du får en bra introduktion till vad dyslexi är.


Vilka delförmågor kartlägger Logos?

Logos kartlägger läsflyt, läsförståelse, ordavkodningsförmåga, minnesfunktioner, ordigenkänning, benämningshastighet, rättskrivningsförmåga och begreppsförståelse, för att nämna några saker. Innehållet varierar dock något beroende på den uppsättning uppgifter som valts. Logos innehåller nämligen tre olika uppgiftsgrupper avsedda för olika åldersgrupper:
• Uppgiftsgrupp 1: För elever i årskurs 2
• Uppgiftsgrupp 2: För elever i årskurs 3, 4 och 5
• Uppgiftsgrupp 3: För elever i årskurs 6-10 och studenter/vuxna.
Uppgiftsgrupp 1 innehåller 12 deltest, uppgiftsgrupp 2 18 deltest och uppgiftsgrupp 3 har 15 deltest.

Hur lång tid tar Logos-testet?

Att testa med Logos kan vara krävande. Man bör räkna med att använda ca 1 timme för elever som testas med uppgiftsgrupp 1 eller 3, medan elever som testas med uppgiftsgrupp 2 behöver 1½ timme. Dessutom bör man lägga till tid för pauser. För elever i grundskolan kan det därför vara bra att dela upp testet över flera dagar.
Genom att använda Logos får du en omfattande och detaljerad kartläggning och de bästa förutsättningarna för att lyckas med att hjälpa eleven att övervinna sina lässvårigheter.

Resultat i Logos

Logos skiljer sig från de flesta andra test genom att mäta både korrekthet och tidsåtgång. Det är nämligen så att tidsåtgången berättar mycket om huruvida en förmåga är automatiserad. När det gäller dyslexi vet vi också att längre tidsåtgång är en lika viktig indikator på svårigheterna som en felaktig tolkning. Därför mäter vi i Logos både tidsåtgång och korrekthet, och båda måtten tillräknas lika stor vikt i tolkningen av resultatet. Om en delförmåga inte är automatiserad kommer det att påverka läsflytet negativt och ge sekundära problem också med läsförståelse.
Resultaten av Logos presenteras i tre olika typer av testprotokoll: Profil, Standard och Detaljerat. Profilrapporten ger en förenklad bild av huvudtendensen i resultaten, medan detaljerad rapport ger utförlig information om hanteringen av en rad olika delområden. All tolkning och allt värderingsarbete ska alltid baseras på testprotokollet Detaljerad rapport.

Rapportskrivning

Efter test med Logos ska alltid en rapport skrivas, som bland annat säger något om «vägen framåt». I Logos får du tre olika mallar för sådana rapporter. Dessa ska bidra till att förenkla efterarbetet med Logos. Du får dock mycket mer än bara mallar – både personuppgifter, testresultat och testpresentationer skapas automatiskt. Det enda som återstår är själva bedömningen och tolkningen. Denna kan du dock föra in direkt i den automatiskt skapade rapporten.

Ansökan om persondator och hjälpmedel

Många ansöker idag om bidrag till persondatorer för elever med dyslexi. Ansökan ska innehålla en form av dokumentation som styrker att eleven är berättigad till bidrag för en persondator. Logos godtas som dokumentation i detta sammanhang. Du använder då rapportmallen Värdering och lägger till Profilrapport (utskrift från testresultaten) och indikationsdiagram (för genomgång av dyslexi) i bilagorna.
Logos-resultat och -rapporter godtas självfallet även som dokumentation vid ansökan av olika hjälpmedel. Men kom Men kom ihåg att här också ofta kräva att den sökande beskriver hur hjälpmedlen ska användas och eventuella effekter som redan visats av hjälpmedel.