Meny

Syftet med all läsaktivitet är att förstå innehållet i texten som skall läsas. För att kunna lyckas med detta måste eleven ha bra utvecklad begreppsapparat. Deltestet kartlägger begreppsförståelsen. I hörlurarna får eleven höra ett ord åt gången och ska sedan säga vad ordet betyder. Svaren poängsätts i enlighet med de riktlinjer som finns i handboken. Reaktionstiden mäts inte.