Meny

Logos är ett vetenskapligt utvecklat digitalt test som används av specialpedagoger, pedagoger, logopeder och psykologer för att kartlägga läsfärdigheter och diagnostisera dyslexi.

För att kunna använda testet måste man ha relevant bakgrundskompetens och vara en certifierad testledare. Man certifieras genom att läsa Handboken för Logos, delta i en certifieringskurs, testa en elev med lässvårigheter och skriva en diagnostisk rapport som godkänns av Logometrica.

Logos används för elever som har problem med att följa med klassens utveckling i läsning och detta fastställs genom bland annat screeningtester som Logometricas ordkedjetest och meningslästest.

Logos utgår från den så kallade processanalytiska modellen för läsning, en modell där de olika komponenterna i läsprocessen identifieras och sätts samman i ett enhetligt sammanhang. Modellen ligger till grund för vedertagen läsforskning och beskrivs i detalj i Dyslexi – från teori till praktik, en populär lärobok i flera utgåvor av professorerna Torleiv Høien och Ingvar Lundberg.

Testet är utformat på ett sådant sätt att det mäter de delfärdigheter som forskningen anser vara oumbärliga för ett bra läsflyt. Eleven har bra läsflyt när han eller hon läser snabbt och korrekt med god förståelse. Testet är uppdelat i en rad deltester och avsikten är att få en bild av elevens relativt starka och svaga sidor.

Logos har standardiserats baserat på hundratals elever från årskurs 2 och uppåt tills eleven kan karakteriseras som vuxen. Standardisering betyder att resultaten för den enskilde eleven kan jämföras med en förväntad poäng för åldersgruppen.


Hur går det till?

Testet är tillgängligt i tre olika uppgiftsuppsättningar, en för årskurs 2, en för årskurs 3 till 5 och en för årskurs 6 till vuxna. Det tar ungefär 1-1,5 timme att testa en elev om deltesterna görs successivt, men man kan dela upp testerna i sessioner.

När testet är färdigt, presenteras resultaten i överskådliga tabeller och diagram. Logos genererar automatiskt utkast för olika typer av rapporter, baserat på elevens poäng. Testledaren utnyttjar sina kunskaper om lässvårigheter och Logos för att färdigställa rapporterna.

Logos är det mest använda verktyget vid diagnostisering av dyslexi. Dyslexi är en särskild typ av svårigheter med läsningens tekniska aspekt, som kallas för avkodning. Förmågan att förstå är intakt. Baserat på elevens testresultat diagnostiseras dyslexi med hjälp av en uppsättning indikatorer.

Logos skapar grund för pedagogiska åtgärder, dvs. det ges förslag på metoder och material som kan stärka de delfärdigheter som eleven har problem med.

I motsats till talförståelse är förmågan att läsa inte en medfödd egenskap. Man måste lära sig det, oftast med uttryckliga instruktioner och några har det svårare än andra. När man känner till de enskilda utmaningarna och anpassar inlärningen efter detta, ökar chansen för att alla elever i slutändan lär sig att läsa med flyt och förståelse.