Meny

Orden står kvar upp till fem sekunder på skärmen. Elevens uppgift är att läsa orden så snabbt och korrekt som möjligt.

Man har valt ljudstridiga ord, dvs. ord som inte uttalas i enlighet med konventionella regler för grafem-fonem-korrespondensen. Sådana ord är svåra att avkoda direkt med hjälp av den fonologiska strategin. Dessutom presenteras orden med mycket kort visningstid (200 msek.), något som ytterligare begränsar möjligheten att uppnå ett bra resultat genom användning av den fonologiska strategin. Bra resultat på deltest 5 visar ett eleven bemästrar den ortografiska avkodningsstrategin. Antal korrekt ord i procent och reaktionstid kartläggs.